Thursday, June 18, 2015

LOVE AREA, A TELUGU SHORT FILM ,AMC Production

:: LOVE AREA, A TELUGU SHORT FILM ,:: AMC Production


AN ANDHRA MEDICALCOLLEGE (AMC),


2K12 Batch Production starring Siva Pranil I,Akhila L,Srinadh Reddy V,Yaswanth Bharghava,Karthik S,Anubandh P,Santosh,Lakshmi Narayana D,Vishal G,Sai Manoj M,Hari Priyanka K,Anil Kumar Reddy P