Monday, June 22, 2015

Pranamlo Prananga | Telugu Short film 2014 | A Film by Sriram CH

Pranamlo Prananga | Telugu Short film 2014


Sree Surya Creation
Friend's Presents
Pranamlo Prananga 

Writhen & Diractied By Sairam CH


Department
T.D.V.Prasad
Paramesh
Shan
Sahitya


Cast :Vamshi Banu
Editing:Satya
Camera : Harinath Devara
Music :Mani
Titles & Poster Design : Sairam.CH 

Pranamlo Prananga | Telugu Short film 2014 | A Film by Sriram CH